Vargha Gyula Városi Könyvtár


                                                                    Módosítva: 2017.10.11.
MENÜ

Jövőkép

 

Milyenek leszünk a jövőben? Mivé akarunk válni?

Célunk olyan partnerközpontú könyvtár kialakítása, amely apró tudásközpontként szolgálja Üllő lakosságának igényeit. Alkalmazkodva a mindenkori képzési, oktatási és közösségi igényekhez. Demokratikus szellemben ösztönzi, motiválja a használókat az ismeretszerzésre, rávilágítva annak fontosságára, örömére, szépségére. A tanulás, a művelődés és a rekreáció helye, amely támogatja az állampolgárokat a jobb életminőség elérésében.

A jövőben ilyenek akarunk lenni!

Egy olyan nyitott hely, ahol természetes módon egészíti ki egymást a hagyományos könyvtári szolgáltatás (a papíralapú, nyomtatott dokumentumok friss és széles választéka), és az új információkereső, ill. információközvetítő technikákkal dolgozó professzionális információszolgáltatás. Amely mindenkinek második otthona lehet, ahol közvetlen a kapcsolat az olvasókkal, akiknek ismerjük igényeiket, szokásaikat, elvárásaikat.

 

 

Küldetésnyilatkozat

(A könyvtár feladatai a jelenben és a jövőben)

 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szó1ó 1997. évi CXL. Törvény 54., 55. és 65.§-ban megfogalmazott alapkövetelmények és feladatok alapján könyvtárunk biztosítja Üllő város lakosságának könyvtári ellátását az alábbi fő szempontok szerint.

 

A Vargha Gyula Városi Könyvtár, nyilvános könyvtárként fő feladatának tekinti, hogy a városban é1ő állampolgárok információhoz va1ó jogát a lehető legszélesebb körben érvényesítse. Biztosítsa a feltételeket a magyar és az egyetemes kultúra kincseinek megismerésére, folyamatos önművelésre, a színvonalas szórakozásra. Ennek érdekében a könyvtár állományát fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja, támogatva ezzel:

 • a szervezett oktatásban és az önképzésben résztvevő személyek tanulását,
 • az állampolgári jogok gyakorlásához, valamint a személyes és közösségi önmegvalósításhoz szükséges közhasznú ismeretek megszerzését,
 • a gazdaság, a társadalom, a tudomány, és a kultúra területén való tájékozódást,
 • az irodalom és más művészeti ágak alkotóinak és alkotásainak megismerését,
 • a település természeti értékeinek gazdasági, társadalmi folyamatainak, kulturális történelmi, néprajzi kutatását és bemutatását.
 • a gyermekek olvasási kultúrájának, önálló ismeretszerzési tevékenységének segítését,
 • a korszerű információs szolgáltatás biztosítását,
 • a szabadidő hasznos eltöltését.

A kitűzött célok megvalósítására törekedve:

 • Biztosítjuk a gyűjtött, feldolgozott és megőrzött dokumentumokhoz és információhoz való hozzáférést
 • Kölcsönözhető könyveink témánkénti elhelyezésével a könnyebb választást segítjük
 • Ha a keresett dokumentumok nem találhatók meg könyvtárunkban, az olvasók kérésére az eredeti anyagot, vagy annak másolatát ODR-en keresztül beszerezzük, és a rendelkezésükre bocsátjuk amennyiben az olvasó vállalja az ezzel járó költségeket
 • Helytörténeti dokumentumokat gyűjtünk
 • Segítjük az élethosszig tartó tanulást felhasználóink körében.
 • Részt veszünk a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében
 • Támogatjuk az önálló ismeretszerzéshez szükséges azon jártasságok és készségek megszerzését, amelyek lehetővé teszik a könyvtárban rendelkezésre á11ó számítástechnikai és egyéb a tájékoztatásban szerepet játszó eszközök aktív használatát
 • Kiállításainkkal a különböző képzőművészeti területek megismerését segítjük
 • Biztosítjuk a Helytörténeti Gyűjtemény működtetését
Asztali nézet